Minggu, 20 April 2014

CONTOH DRAFT SURAT KUASASURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
            Nama                           :
            Tempat/Tgl. Lahir       :
            Pekerjaan                    :
            Alamat                        :
            Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan ini memberikan kuasa penuh, kepada :
Nama                           :
            Tempat/Tgl. Lahir       :
            Pekerjaan                    :
            Alamat                        :
            Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, untuk.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenaarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                        Purwokerto,     April 2014
Yang Menerima Kuasa                                     Yang Memberi Kuasa
        Pihak Pertama                                                  Pihak Kedua


            NAMA                                                            NAMA

Entri Populer

silaturahmi

bagi kawan2 pengunjung blog ini, bisa menghubungi saya di 746839BA Hehehe, untuk menjalin silaturahmi antar umat manusia